АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        АЦЕТОНИТРИЛ       

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Опасни съставки:                                                                       Ацетонитрил

                         Синоними                                                                                   Метил цианид

                         Химическа формула                                                                  С2Н3N

                         Молекулна маса                                                                         41,05 g/mol

                         EC №                                                                                          200-835-2

                         EC-Index-№                                                                               608-001-00-3

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Запалимо

                                                                                                                             T  Токсично

                                                                                                                             R 11-23/24/25

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Силно запалим. Токсичен при инхалиране, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. При затруднено дишане да се направи

                                                                                                                             изкуствено дишане или обдишване с кислороден апарат.

                         След контакт с кожата                                                               Измийте с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените дрехи.                

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода като държите

                                                                                                                             клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно потърсете очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие  обилно количество вода, или по-добре

                                                                                                                             физиологичен разтвор. Повикайте лекар.

                                                                                                                             Ако дишането спре да се направи изкуствено дишане уста в уста

                                                                                                                             или обдишване с кислороден апарат

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Пяна, прахови гасители, въглероден двуокис.

                        

                         Особени рискове                                                                        Запалителен. Изпаренията са по-тежки от въздуха.

                                                                                                                             Възможно е да образува експлозивни смеси с въздуха.

                                                                                                                             Пазете от източници на горене. Вземете мерки срещу

                                                                                                                             статичното електричество. Вследствие на обкръжаващия

                                                                                                                             огън е възможно образуването на опасни газове (азотни окиси,

                                                                                                                             водороден цианид)

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Абсорбирайте отделените газове с вода.

                                                                                                                             Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

6.  МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 Избягвайте контакт с продукта.

                                                                                                                             Не вдишвайте парите/аерозолите. Осигурете достъпа на

                                                                                                                             чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията.

                         на околната среда                                                                     

 

                         Методи за почистване                                                               Попийте се с абсорбиращи материали.

                                                                                                                             Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

                                                                                                                             площи.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Пазете далеч от източници на горене.

                                                                                                                             Вземете мерки срещу статичното електричество.

                                                                                                                             Избягвайте образуването на пари/аерозоли.

                                                                                                                             Работете в камина. Не вдишвайте продукта.

                                                                                                                             Избягвайте образуването на аерозоли.

 

                         Съхранение                                                                                Херметично затворен. в добре вентилирани помещения.

                                                                                                                             Пазете от източници на горене и топлина.

                                                                                                                             Температура на съхранение +15°С +25°С

                                                                                                                             Да бъде достъпен само за упълномощени лица.

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         Български норми                                                                       Пределно допустима концентрация в работна среда

                         Наименование                                                                            Ацетонитрил

                         ПДК                                                                                            68 mg/m3

                                                                                                                             40 ml/m3

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитното работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образуват пари/аерозоли

                                                                                                                            Филтър А за пари от органични вещества.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

                         Индустриална хигиена                                                              Незабавно сменете замърсените дрехи

                                                                                                                             Използвайте защитни кремове за откритите части на

                                                                                                                             кожата. Измивайте лицето и ръцете след работа с продукта.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Течност

                         Цвят                                                                                            Безцветен

                         Мирис                                                                                        Етерен

                         Вискозитет динамичен                                                               0,316 mPa*s @25°С

                         Точка на кипене                                                                         81,6°С

                         Точка топене                                                                              -45,7°С

                         Температура на запалване                                                         524°С

                         Експлозивни граници:

                         долна                                                                                          3,0 Vol%

                         горна                                                                                          17 Vol%

                         Парно налягане                                                                          97  hРa @ 20°С

                         Плътност                                                                                    0,786 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               разтворим

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Нагряване.

                        

                         Вещества, които трябва да се избягват                                     Окисляващи агенти (напр. перхлорна киселина,

                                                                                                                             перхлорати,  азотна киселина, димяща сярна киселина)

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 В случай на пожар: Виж секция 5

 

                         Друга информация                                                                    Чувствителен към топлина (декомпозиция)

                                                                                                                             Неподходящи работни материали: различни пластмаси, гума.

                                                                                                                             Експлозивен във въздуха под формата на пари/аерозоли.

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LD50 (орално плъх) 2730-3800 mg/кg

                                                                                                                             LС50 (вдишване плъх) 27,3 mg/l / 4h

                                                                                                                             LD50 (кожно заек) 988 mg/кg

 

                         Слаба до хронична токсичност                                                 Ембриотоксичен ефект нe се наблюдава, когато

                                                                                                                             праговата гранична стойност се съблюдава.

                                                                                                                             Не е карциногенен при опити с животни.

                        

                         Допълнителна токсикологична информация                            След вдишване на парите: Абсорбция

                                                                                                                             След контакт с кожата: Слабо раздразнение. Опасност от кожна

                                                                                                                             абсорбция.

                                                                                                                             След контакт с очите: Слабо раздразнение на лигавицата.

                                                                                                                             След поглъщане: Абсорбция.

                                                                                                                             След абсорбция: Гадене, повръщане, главоболие, замайване, главоболие,

                                                                                                                             спазми, безсъние, дихателна и сърдечна недостатъчност.

                                                                                                                             Съществува латентен период до проява на симптомите.

                                                                                                                             След абсорбция на голямо количество: затруднено дишане..

 

                                                                                                                             Следващото се отнася за цианогенните съединения като цяло:

                                                                                                                             Възможно е освобождаване на Hydrocyanic acid – блокира клетъчното

                                                                                                                             дишане, сърдечно-съдова недостатъчност, задух, безсъние.

 

                         Допълнителна информация                                                       Най-ниската позната доза, която може да предизвика токсични симптоми у

                                                                                                                             човека при поглъщане е 64 mg/кg

 

                                                                                                                             Най-ниската позната концентрация, която може да предизвика токсични

                                                                                                                             симптоми у човека при вдишване е 160 ррm/ 4h

 

 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Биологична разложимост                                                          98% / 28 дни

                                                                                                                             Напълно биологично разградим

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Биологични ефекти: Вреден за водните организми.

                                                                                                                             Риск от образуване на експлозивни изпарения над водната  повърхност.

 

                         Допълнителна екологична  информация                                  Не допускайте да попадне във водоемите, отходните води и  почвата.

 

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Класификация на риска                                                              3/3b

                         Наименование                                                                            ACETONITRILE

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        Ацетонитрил

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 F Силно запалим

                                                                                                                             Т Токсичен

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R11 Силно запалим

                                                                                                                             R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при

                                                                                                                             поглъщане.

                                                                                                                            

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете.

                                                                                                                             S27 Незабавно свалете замърсените дрехи..

                                                                                                                             S36/37 Носете подходящо защитно облекло и ръкавици

                                                                                                                             S45 В случай на злополука, или ако не се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете

                                                                                                                             етикета когато е възможно)

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.