АЛФАХИМ ЕООД
тел./факс: 967 34 32; 0888703598
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.alphachim.com
------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

АМОНЯК, 25 % РАЗТВОР

1. Наименование на веществото и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото

АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

Пре-регистрационен номер по REACH:  05-2114091445-46-0000

1.2. Употреба на веществото

Реактив за анализи; производство на: азотна киселина, азотсъдържащи соли, карбамид, циановодородна киселина, натриев карбонат (по метода на Солвей); в органичния синтез; като азотен тор; в хладилната промишленост.

2. Описание на опасностите

Вещество с изключително остър мирис. Предизвиква изгаряния. Силно токсичен за водни организми.

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание

Наименование                      Съдържание    Класификация        Символ за опасностEC №                                                                                                R-фразиCAS №                                                                                       
фрази          EC-индекс №                                                           
1.
Амоняк (NH3)                            > 25 %                 C; R34           C ; N215-647-6                                                                  N; R50           R: 34-501336-21-6                                                                                         S: (1/2-)26-36/37/39-007-001-01-2                                                                                                -45-61

Пълният текст на R-фразите е в т. 15.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване

При вдишване пострадалият да се изведе на свеж въздух. Ако дишането спре, да се направи изкуствено дишане. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ, ако пострадалият се почувства зле.

4.2. При контакт с кожата

При контакт с кожата незабавно да се отстрани замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с вода и да се намаже с поли-етиленгликол 400. Препоръчително е да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

При попадане на веществото в очите, да се измият обилно с течаща вода за минимум 10 мин., като клепачите се държат отворени. Задължително е да се потърси незабавно лекарска помощ (офталмолог).

4.4. При поглъщане

Пострадалият да пие обилно количество вода (няколко литра). Не предизвиквайте повръщане (риск от перфорация!). Не се опитвайте да неутрализирате. Не давайте нищо в устата на човек, който е в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Избират се според материалите разположени в близост до пожара. Основни средства за гасене на пожар са праховите пожарогасители. Може да се използва пръскане с водна струя, за да се поддържат охладени контейнерите, но в никакъв случай да не се вкарва вода вътре в тях.

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Невъзпламеним. Парите/газовете са експлозивни при контакт с въздуха след нагряване. Бурният огън може да освободи опасни газове (азотни оксиди).

Опасни продукти от горенето: Азотни оксиди (NO, NOx).

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите

Специални устойчиви на високи температури облекло, ръкавици, ботуши (EN 469, CE) и задължително изолиращ дихателен апарат, напр. тип „Сатурн”, „Дрегер” и др.

5.4. Допълнителна информация

Абсорбирайте отделените газове с вода. Не допускайте използваната за борба с огъня вода да попадне в повърхностно течащите или подпочвени води.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Не вдишвайте парите и предотвратете образуването им. Предотвратете прекия контакт с веществото. Вентилирайте районите с изтичане или замърсяване. Носете подходяща лична защитна екипировка, както е посочено в т. 8. Изолирайте опасния район. Не допускайте влизане на ненужен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществото в канализации.

6.3. Средства за почистване

Неутрализирайте с разредена киселина (като разредена сярна киселина) след което измийте с вода и абсорбирайте с инертен материал (вермикулит, сух пясък, пръст) и поставете в контейнер за химически отпадъци. Почистете засегнатите зони.

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото

Веществото има изключително остър мирис. По време на съхранението може да се забележи леко увеличаване на нелетливия остатък в опаковката.

7.2. Съхранение

Да се съхранява в плътно затворена опаковка, в сухо помещение с добра вентилация. Да се съхранява при температури от +2оС до +25оС.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция

ПДК съгласно Наредба № 13
(обн. ДВ, бр.8/2004 г.):                           18 mg/m3
36 mg/m3 (за период < 15 мин.)

8.2. Контрол на експозиция

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа излагането на персонала на въздействие под допустимите граници на пренасяно от въздуха въздействие. По принцип се предпочита локална вентилация с изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник, като се предотвратява разнасянето му из целия район на работа.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Да се осигури подходяща естествена и/или принудителна вентилация. Да се осигурят лични предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища

Да се носи предпазна маска с филтър K – срещу амоняк (отговарящ на DIN 3181).

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

8.2.1.2. Защита на ръцете

При пряк контакт с веществото:
                   материал:                     бутил гума
                   дебелина:                     0,7 мм
                   време за разяждане:    мин. 480 минути

При непряк контакт с веществото:
                   материал:                     нитрил гума
                   дебелина:                      0,4 мм
                   време за разяждане:    мин. 240 минути        

Използваните предпазни ръкавици трябва да отговарят на директивата на ЕС 89/686/ЕЕС и стандарта EN374.

8.2.1.3. Защита на очите

Използвайте химични защитни очила и/или шлем за цялото лице, когато е възможно пръскане. В района на работа поддържайте фонтан за измиване на очите и система за бързо оросяване.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото

Носете непропускащо защитно облекло, за да се предотврати контакт с кожата.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

Безцветна течност. Задушаващ и остър мирис.

9.2. Важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Молекулно тегло:                          17,03 g/mol
pH  (20оС):                                       силно алкално
Температура на топене:                 -57,5оС
Температура на кипене:                 37,7oC
Температура на възпламеняване:  няма
Температура на самозапалване:    няма
Експлозивни граници:
         долна                                               15,4 об.%
         горна                                               33,6 об.%

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

Парно налягане (20оС):                           483 hPa
Плътност (20оС):                             0,91 g/cm3
Разтворимост във вода:                           разтворимo
log Pow:                                           -1,38 (за безводно вещество)

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Нагряване.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

силни основи, акролеин, антимон(III) хидрид, бор, бромоводород, хлорати, солна киселина, хромен(IV) оксид (хромен анхидрид), диметилсулфат, етилен оксид (полимеризация), флуороводород, халогени, халоген-халоген съединения, халогенни оксиди, въглероден диоксид, въздух, окислители, фосген, фосфорни оксиди, живак, азотна киселина, кислород, киселини, серен диоксид, сероводород, сребърни съединения (при съхранение), азотни оксиди, азотен трихлорид (разлагане), въглероден пероксид, сребро, олово, цинк, тежки метали, соли на тежки метали.

10.3. Опасни продукти при разпадане

Азотни оксиди (NO, NOx).

11. Токсикологична информация

Остра токсичност:             LC50 (вдишване плъх): 1,4 mg/l /4 часа (за безводно вещество)
                                      LD50 (орално плъх): 350 mg/kg (за 29% разтвор)
                                      LDLo (орално човек): 43 mg/kg (за 29% разтвор)
                                      LCLo (вдишване човек): 5500 ppm

Специфични симптоми
при животински експе-
рименти:                              Очна чувствителност (заек): силно дразнене (за 29% разтвор)
                                      Кожна чувствителност (заек): силно дразнене (за 29% разтвор)
Подостра до хронична
токсичност:
Бактериална мутагенност: Salmonella typhimurium – негативен (за безводно вещество)
Бактериална мутагенност: Escherichia coli – негативен (за безводно вещество)
Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)
Допълнителна токси-
кологична информация:
При вдишване на парите:           Възможни симптоми: кашлица, бронхит, бело-дробен оток.Когато се образуват пари/аерозоли: силно дразнещ ефект.
При контакт с кожата:             дразнещи и разяждащи ефекти (дерматит, некроза).
При контакт с очите:               изгаряния. Риск от ослепяване!
При поглъщане:                      възпаление на лигавиците, стомашни болки, повръщане на кръв. Риск от перфорация в хранопровода и стомаха.
Ефекти за организма:            гадене, припадък, шок, задух, безсъзнание.
С веществото трябва да се работи грижливо и внимателно.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Силно токсичен за водни организми. Вреден поради промяна на pH. Образува токсични смеси с вода дори след разреждане.

Риби:                            Onchorhynchus mykiss LC50: 0,53 mg/l /96 часа (за безводно вещество)
Водорасли:                  Daphnia magna EC50: 24 mg/l /48 часа (за безводно вещество)
Бактерии:            Photobacterium phosphoreum EC50: 2 mg/l /5 мин. (за безводно вещество)

12.2. Подвижност

Няма информация.

12.3. Устойчивост и разградимост

Бавно саморазграждане. Веществото не е лесно разградимо.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

log Pow: -1,38 (за безводно вещество)
Не се очаква биоакумулация (log Pow < 1).

Да не се допуска проникване във водите, отпадъчните води или почвата.

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

13. Третиране на отпадъците

Продукт:                              Ако веществото не може да бъде запазено за вторична преработка, да се третира като опасен отпадък. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 06.02.03 – Отпадъчни алкални разтвори (амоняк). Няма единни регулации на ЕС за унищожаване на химикали и остатъци.
Химическите остатъци обикновенно се смятат за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават с унищожаването им и които са в състояние да Ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Опаковка:                            Замърсените опаковки се третират като самия продукт. Отпадъкът да се третира според действащите регионални правила за третиране на химически отпадъци. Код 15.01.02 – Пластмасови опаковки.

14. Информация за транспортиране

Наземен транспорт: ADR, RID
UN 2672  ВОДНО-АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, с повече от 10 %, но не повече от 35 % амоняк, с отн. гъстота при 15оС между 0,880 и 0,957; 8, III
Речен транспорт: ADN, ADNR: не е тестван
Морски транспорт: IMDG-Code
UN 2672  ВОДНО-АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, 8, III
Ems  F-A  S-B
Въздушен транспорт:
UN 2672  ВОДНО-АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, 8, III

Информационен лист за безопасност:      АМОНЯК, 25 % разтвор (АМОНЯЧНА ВОДА)

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба

Информационния лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на:

- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (Закон за химикалите) /ДВ бр.10/04.02.2000г./
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати /ДВ бр. 5/17.01.2003 г./

ЕТИКЕТ

Символи за опасност:      C – Корозивно действащ; N – Опасен за околната среда.
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на
опасното химично вещество (R-фрази):

R: 34-50                        Предизвиква изгаряния. Силно токсичен за водни организми.
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхраняване и използване
на опасното химично вещество (S-фрази):
S (1/2-)26-36/37/39-45-61        При контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета, ако е възможно. Да не се допуска изпускане в околната среда – вижте специалните инструкции / инфор-мационния лист за безопасност.

16. Друга информация

Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с материала от персонал с подходящо обучение, използващ този продукт. Лицата, получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.