АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Амониев нитрат

 

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

               Име на продукта                                               АМОНИЕВ НИТРАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

               CAS №                                               6484-52-2

               EC №                                                 229-374-8

               Молекулна маса                              80.04 g/mol

               Химическа формула                      NH4NO3

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

               При контакт със запалими  материали може да предизвика пожар. Експлозивен при смесване със запалими материали.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

               След вдишване                               Чист въздух. Потърсете медицинска

                                                                        помощ .

    

               След контакт с кожата                   Отмиване с обилно количество вода.

                                                                           Незабавно свалете замърсените

                                                                        дрехи.

                                                           

               След контакт с очите                     Изплакнете с обилно количество вода  

                                                                        като държите клепачите широко   

                                                                        отворени.

 

               След поглъщане                             Дайте на пострадалия да пие обилно

                                                                        количество вода. Консултирайте се с

                                                                        лекар, ако се почувства зле.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

               Подходящи средства за гасене   Прахови и пеногасители, вода.

                                                                          

               Особени рискове                            Подпомага горенето. Пазете далеч от

                                                                         запалими материали.

                                                                           В случай на пожар е възможно

                                                                         образуването на опасни,

                                                                           запалими газове (азотен окис)

 

               Специално защитно оборудване:         Не стойте в опасната зона без

                                                                        подходяща  химически

                                                                           защитна екипировка и дихателна

                                                                        апаратура.

 

               Друга информация                         Абсорбирайте отделените газове с

                                                                        вода.

                                                                           Не позволявайте използваната за

                                                                        борба с огъня вода

                                                                           да навлезе в повърхностно течащи

                                                                        или подпочвени води.

 

6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

 

               Мерки, касаещи хора                     Избягвайте разпрашаване на

                                                                         продукта, не вдишвайте прахта.

                                                                          

               Предпазни мерки за опазване     Не позволявайте да попадне в

               на околната среда:                         канализацията.

                                                                          

               Методи за почистване                   Почистете по механичен начин

                                                                        засегнатите  площи.

                                                                           Препратете за унищожаване.

                                                                          

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

               Използване                                      Няма специални изисквания

              

               Съхранение                                     Плътно затворен, на сухо, далеч от

                                                                        източници на горене и топлина.   

                                                                        Температура за съхранение без

                                                                        ограничение.

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

               Лична защитна екипировка          Специфично за работното място

                                                                        защитно работно облекло трябва да

                                                                        бъде избрано в зависимост от

                                                                           концентрацията и количеството на

                                                                        разглежданото опасно вещество.

                                                                        Устойчивостта на защитното

                                                                           облекло към химикалите трябва да

                                                                        бъде установена от съответния

                                                                        доставчик.

 

               Респираторна защита                   Необходима когато се образува прах.

 

               Защита на очите                             Необходима.

 

               Защита на ръцете                          Нитрилови ръкавици.

                                                                          

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

               Физическо състояние                     Твърдо

               Цвят                                                   Бял

               Мирис                                                Без мирис

               рН стойност на р-р 100 g/l H2O    4,5-7,0 @20°C

               Точка на кипене                              302°С

               Точка топене                                    169°С

               Плътност                                          1,72 g/сm3 @ 20°С

               Насипна плътност                          600-700 kg/m3

               Разтворимост във вода                 1920 g/l @20°C

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

              

Условия които трябва да се избягват             Силно нагряване.

 

Материали които трябва да се избягват        Риск от експлозия при контакт с:

                                                                             стомана, метали на прах,

                                                                                алкални метали, неметали,

                                                                             карбиди, запалими вещества,

                                                                                нитрити, киселини, азотни  

                                                                             съединения, окисляващи агенти,

                                                                                органични съединения, сулфиди,

                                                                             хлорати, мазнини.

 

Опасни продукти при декомпозиция:              в случай на пожар: Виж Секция 5

 

Друга информация:                                            Вещество подпомагащо горенето,

                                                                             хигроскопично, чувствително към

                                                                             светлина.

                                                                                Неподходящи работни материали:

                                                                             метали, стомана.

              

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Остра токсичност                                           LC50 (вдишване, плъх) 88.8 mg/l / 4 h

                                                                           LC50 (орално, плъх) 2462 mg/kg

 

                                                                          

Друга токсикологична информация           След поглъщане: Възпаление на

                                                                        лигавиците в устата, гърлото,

                                                                        хранопровода и стомашно-чревния

                                                                        тракт, гадене, повръщане, диария.

                                                                          

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

               Биологично разлагане                   Лесно биологичноразложим

              

               Екотоксични ефекти                       Биологични ефекти: Вреден за

                                                                        водните организми.

                                                                        Токсичност при риби:LC50: 74mg/l/48h

               Други екологични данни                 Не допускайте попадането на продукта

                                                                        в подпочвените води, водните басейни

                                                                        и почвата.

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

               Унищожаване на продукта           Няма единни ЕС регулации за

                                                                        унищожаване на химикали и

                                                                           остатъци. Химическите остатъци

                                                                        обикновено се смятат за специални  

                                                                        отпадъци. Унищожаването на

                                                                        последните се регулира  в страните

                                                                        членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                           правила. Препоръчваме да се

                                                                        свържете както с отговорните

                                                                           власти, така и с компаниите, които се

                                                                        занимават с унищожаването им и

                                                                        които са в състояние да Ви

                                                                           посъветват как да унищожите

                                                                        специалните отпадъци.

 

               Унищожаване на опаковките        Унищожаването се извършва в

                                                                        съгласие с официалните правила.

                                                                        Замърсените опаковки се третират

                                                                        като самия продукт.

                                                                           Ако не е упоменато нещо друго,

                                                                        незамърсените опаковки

                                                                           могат да се използват като домакински

                                                                        или да се рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

               Наземен транспорт                        GGVS, GGVE, ADR, RID

               Клас на риска                                  5.1. III

               Наименование                                ammonium nitrate

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

      Етикет с ЕО-име                                                          АМОНИЕВ НИТРАТ

      Маркировка съгласно директивите на ЕС             O Окисляващ

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

R - фрази относно опасността                    R8 При контакт със запалими

                                                                        материали  може да предизвика

                                                                        пожар.

                                                                           R9 Експлозивен при смесване със

                                                                        запалими материали.

 

S - фрази за безопасност                             S15 Пазете от нагряване.

                                                                           S16 Пазете далеч от източници на

                                                                        горене - не пушете.

                                                                           S41 В сучай на пожар и/или експлозия

                                                                        не вдишвайте дима.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                           Информацията в този документ трябва

                                                                        да бъде достъпна за всички, на които

                                                                        може да се наложи да работят с

                                                                        продукта.