АЛФАХИМ ЕООД

 

                                                                                                                                                     

тел./факс: 967 34 32; 0888703598

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.alphachim.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

 

                         Име на продукта                                                                        АМОНИЕВ БИХРОМАТ

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

 

                         Опасни съставки:                                                                       Амониев бихромат

                         Химическа формула                                                                  (NH4)2Cr2O7

                         Молекулна маса                                                                         252,07 g/mol

                         EC №                                                                                          232-143-1

                         EC-Index-№                                                                               024-003-00-1

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 E Експлозивен

                                                                                                                             Т+ Силно токсичен

                                                                                                                             N Опасен за околната среда

                                                                                                                             R 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

 

                         Може да причини рак, ако бъде вдишан. Може да причини наследствени генетични увреждания.

                         Експлозивен в сухо състояние. Контакт със запалими материали може да предизвика пожар.

                         Също така е вреден при контакт с кожата. Токсичен при поглъщане. Силно токсичен при вдишване.

                         Възпалителен за респираторния тракт и кожата. Риск от сериозни увреждания на очите.

                         Има случаи на свръхчувствителност при контакт с кожата. Силно токсичен за водни организми,

                         може да има дълготраен вреден ефект върху водната среда.

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

 

                         След вдишване                                                                           Чист въздух. Ако е необходимо направете изкуствено дишане.

                         След контакт с кожата                                                               Отмиване с обилно количество вода.

                                                                                                                             Незабавно свалете замърсените  дрехи.

                         След контакт с очите                                                                 Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути

                                                                                                                             като държите клепачите широко отворени.

                                                                                                                             Незабавно повикайте очен специалист.

                         След поглъщане                                                                        Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

                                                                                                                             Да не се предизвиква  повръщане. Повикайте лекар.

                                                                                                                             Освободете дихателните пътища.

                                                                                                                             Внимателно почистете раните и ги покрийте

                                                                                                                             със стерилна превръзка.

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

 

                         Подходящи средства за гасене                                                  Вода.

                        

                         Особени рискове                                                                        Избягвайте удари и триене. Опасност от експлодиране на прахта.

                                                                                                                             Подпомага горенето. Пазете далеч от запалими материали.

 

                         Специално защитно оборудване                                               Не стойте в опасната зона без подходящо химически

                                                                                                                             защитно облекло и независима дихателна апаратура.

 

                         Друга информация                                                                    Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

                                                                                                                             да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

 

6.  МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ

 

                         Мерки, касаещи хора                                                                 В никакъв случай, не вдишвайте прахта!

                                                                                                                             Избягвайте контакт с продукта.

                                                                                                                             Осигурете достъпа на чист въздух в затворени помещения.

 

                         Предпазни мерки за опазване                                                    Не позволявайте да попадне в канализацията.

                         на околната среда                                                                     

 

                         Методи за почистване                                                               Поддържайте влажен.Внимателно съберете .

                                                                                                                             Препратете за унищожаване.

                                                                                                                             Почистете засегнатите площи.

                                                                                                                             Поддържайте влажен до унищожаването.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

 

                         Използване                                                                                 Работете в камина. Не вдишвайте субстанцията.

 

                         Съхранение                                                                                Плътно затворена опаковка. Пазете далеч от източници на горене

                                                                                                                             и топлина.

                                                                                                                             Продукта трябва да бъде достъпен само за упълномощени  лица.

                                                                                                                            

 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

 

                         Специфични контролни параметри

                         Наименование                                                                            Амониев бихромат

                         Карциногенност                                                                         С2 (счита се че е  карциногенен за човека)

                         Мутагенност                                                                              М2 (вещество, което може да се разглежда като  мутагенно за хора)

 

                         Свръхчувствителност                                                                Опасност от кожна свръхчувствителност

 

                         Лична защитна екипировка                                                        Специфично за работното място защитното работно 

                                                                                                                             облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

                                                                                                                             концентрацията и количеството на разглежданото

                                                                                                                             опасно вещество. Устойчивостта на защитното

                                                                                                                             облекло към химикалите трябва да бъде установена от

                                                                                                                             съответния доставчик.

 

                         Респираторна защита                                                                 Необходима когато се образува прах.

                         Защита на очите                                                                        Необходима

                         Защита на ръцете                                                                       Необходима

 

                         Индустриална хигиена                                                              Сменете замърсените дрехи. Използвайте защитни

                                                                                                                             кремове за откритите части на кожата.

                                                                                                                             Измивайте лицето и ръцете след работа с продукта.

                                                                                                                             В никакъв случай не яжте и не пийте по време на работа с

                                                                                                                             продукта! Работете в камина. Не вдишвайте субстанцията.

                        

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

 

                         Физическо състояние                                                                 Твърдо

                         Цвят                                                                                            Оранжев

                         Мирис                                                                                        Без мирис

                         рН стойност (100 g/l H2O)                                                         3,45 @ 20°С

                         Точка на топене                                                                         180°С

                         Точка на кипене                                                                         неприложима

                         Плътност                                                                                    2,15 g/сm3 @ 20°С

                         Разтворимост във вода                                                               360 g/l @20°С

                         Термична декомпозиция                                                            >180°С

 

10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

                        

                         Условия които трябва да се избягват                                        Избягвайте образуването на прах (риск о т експлозия!).

                        

                         Вещества, които трябва да се избягват                                     Окисляващи вещества..

 

                         Опасни продукти от разпадане                                                 Няма информация

 

                         Друга информация                                                                    Експлозивен в сухо състояние.

                        

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Остра токсичност                                                                      LС50 (инхалиране плъх) 0,156 mg/кg /4h

                                                                                                                             LD50 (орално плъх) 53,75 mg/кg

                                                                                                                             LC50 (кожно заек) 1640 mg/l

 

                         По-слаба до хронична токсичност                                           Експерименти проведени с животни при условия, съпоставими

                                                                                                                             с тези на работна среда показват, че продукта е

                                                                                                                             карциногенен.

                                                                                                                             Мутагенния ефект при опити с животни, доказва

                                                                                                                             предположението, че продукта води до наследствени

                                                                                                                             генетични увреждания.

 

                         Допълнителна токсикологична информация                            Следващото се отнася за всички хромни (IV) съединения:

                                                                                                                             След вдишване: Изгаряне. Възможна е алергична реакция на дихателните

                                                                                                                             пътища (риск от пневмония!) и разрушаване на лигавицата на носа

                                                                                                                             (възможна е перфорация на носната преграда).

                                                                                                                             След контакт с кожата: Като силен оксидант, може да

                                                                                                                             причини изгаряне и разраняване. на кожата. При попадане

                                                                                                                             на субстанцията в раните те трудно заздравяват.

                                                                                                                             След контакт с очите: Изгаряне.

                                                                                                                             След поглъщане: остра болка в стомашно-чревния тракт.

                                                                                                                             Физиологични ефекти: Абсорбцията може да доведе до увреждания на

                                                                                                                             бъбреците и черния дроб.

 

                         ТОЗИ ПРОДУКТ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ!

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Екотоксични ефекти                                                                  Силно токсичен за водни организми. Може да има

                                                                                                                             дълготраен вреден ефект върху водната среда.

 

                                                                                                                             Следващото се отнася до хромните съединения като цяло:

                                                                                                                             Токсични при риби над 52 mg/l

                                                                                                                             Токсични за водорасли над 5 mg/l

                                                                                                                             Токсични за членестоноги над 0,32 mg/l

 

                         Допълнителна екологична  информация                                  Не допускайте попадането на продукта в отходните води,

                                                                                                                             водоемите и почвата!

 

 

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

                         Унищожаване на продукта                                                        Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

                                                                                                                             остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

                                                                                                                             за специални отпадъци. Унищожаването на последните се                                                                                                                                             регулира  в страните членки на ЕС чрез общи закони и

                                                                                                                             правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

                                                                                                                             власти, така и с компаниите, които се занимават

                                                                                                                             с унищожаването им, и които са в състояние да Ви

                                                                                                                             посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

 

                         Унищожаване на опаковките                                                     Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

                                                                                                                             правила. Замърсените опаковки се третират като самия

                                                                                                                             продукт.

                                                                                                                             Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

                                                                                                                             могат да се използват като домакински или да се

                                                                                                                             рециклират.

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

 

                         Наземен транспорт                                                                    GGVS, GGVE, ADR, RID

                         Класификация на риска                                                              5.1/27b

                         Наименование                                                                            AMMONIUM DICROMATE

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                         Етикет с ЕО-име                                                                        АМОНИЕВ БИХРОМАТ

                         Маркировка съгласно директивите на ЕС                                 О Окисляващ

                                                                                                                             Т+Силно токсичен

                                                                                                                             N Опасен за околната среда

 

 

 

 

 

 

 

                         ЕО фрази относно опасността                                                   R49 Може да причини рак при вдишване.

                                                                                                                             R46 Може да предизвика наследствени генетични увреждания.

                                                                                                                             R1 Експлозивен в сухо състояние

                                                                                                                             R8 Контакт с лесно запалими материали може да предизвика пожар

                                                                                                                             R21 Вреден при контакт с кожата.

                                                                                                                             R25 Токсичен при поглъщане

                                                                                                                             R26 Силно токсичен при вдишване.

                                                                                                                             R37/38 Възпалителен за дихателната система и кожата.

                                                                                                                             R41 Риск от сериозни увреждания на очите.

                                                                                                                             R43 Може да предизвика кожна свръхчувствителност.

                                                                                                                             R50/53 Много токсичен за водни организми, може да има

                                                                                                                             дълготраен вреден ефект върху водната среда.

 

                         ЕO фрази за безопасност                                                           S53 Избягвайте експозицията-снабдете се със специалните

                                                                                                                             инструкции преди употреба.

                                                                                                                             S45 В случай на злополука или ако се почувствате недобре,

                                                                                                                             незабавно потърсете медицинска помощ (покажете етикета,

                                                                                                                             ако е възможно)

                                                                                                                             S60 Този продукт и опаковката му да се третират като

                                                                                                                             опасен отпадък.

                                                                                                                             S61 Избягвайте изпускането в околната среда.

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                             Информацията в този документ трябва за бъде

                                                                                                                             достъпна за всички, на които може да се наложи да

                                                                                                                             работят с продукта.